شتابدهنده تخصصی کشاورزی، با توجه به اهمیت ویژه کشاورزی در دنیا، تمرکز خود را بر الگوی‌های نوین رشد کسب‌وکارهای نوظهور در حوزه کشاورزی با پشتوانه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شتابدهی و رشد نوآوری‌ها و فناوری های تحول‌آفرین صنعت کشاورزی قرار داده است. این مجموعه با رویکرد باز به نوآوری در پی حمایت از کسب و کارها و صاحبان ایده و نخبگان علاقه‌مند به کاربردی کردن و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر کشاورزی فناورانه است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
شتابدهنده تخصصی کشاورزی، با توجه به اهمیت ویژه کشاورزی در دنیا، تمرکز خود را بر الگوی‌های نوین رشد کسب‌وکارهای نوظهور در حوزه کشاورزی با پشتوانه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شتابدهی و رشد نوآوری‌ها و فناوری های تحول‌آفرین صنعت کشاورزی قرار داده است. این مجموعه با رویکرد باز به نوآوری در پی حمایت از کسب و کارها و صاحبان ایده و نخبگان علاقه‌مند به کاربردی کردن و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر کشاورزی فناورانه است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
شتابدهنده تخصصی کشاورزی، با توجه به اهمیت ویژه کشاورزی در دنیا، تمرکز خود را بر الگوی‌های نوین رشد کسب‌وکارهای نوظهور در حوزه کشاورزی با پشتوانه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شتابدهی و رشد نوآوری‌ها و فناوری های تحول‌آفرین صنعت کشاورزی قرار داده است. این مجموعه با رویکرد باز به نوآوری در پی حمایت از کسب و کارها و صاحبان ایده و نخبگان علاقه‌مند به کاربردی کردن و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر کشاورزی فناورانه است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
شتابدهنده تخصصی کشاورزی، با توجه به اهمیت ویژه کشاورزی در دنیا، تمرکز خود را بر الگوی‌های نوین رشد کسب‌وکارهای نوظهور در حوزه کشاورزی با پشتوانه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شتابدهی و رشد نوآوری‌ها و فناوری های تحول‌آفرین صنعت کشاورزی قرار داده است. این مجموعه با رویکرد باز به نوآوری در پی حمایت از کسب و کارها و صاحبان ایده و نخبگان علاقه‌مند به کاربردی کردن و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر کشاورزی فناورانه است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com